Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie koneser-zdrowia.pl (zwanej dalej „Serwisem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu Szkoleń dostępnych do Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników, Zamawiających i Uczestników korzystających z Serwisu internetowego i /lub biorących udział w Szkoleniu jest Pani Elżbieta Kasztelaniec prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ul. Zgody 15, 31-217 Kraków, NIP: 679-002-21-85, REGON 350913689 (zwana dalej także jako „Administrator danych osobowych”).  
 3. Zamawiający dokonując Rezerwacji Szkolenia w Serwisie internetowym, i/lub przekazując dane Uczestników Szkolenia, i/lub zapisując się do newslettera, i/lub kontaktując się z Organizatorem (mailowo lub telefonicznie), przekazuje Organizatorowi dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, dane osobowe Uczestnika Szkolenia, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  • Dokonanie Rezerwacji i realizacja Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i zawarcia Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia. Dane przekazane podczas dokonywania Rezerwacji wykorzystywane są w dokonania Rezerwacji, a następnie w celu realizacji Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
  • newsletter – Użytkownik Serwisu internetowego, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową informacje handlowe od Administratora danych osobowych musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik Serwisu internetowego zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
  • kontakt Użytkownika Serwisu internetowego z Administratorem danych osobowych – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też telefonicznie, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, dodatkowo może także podać swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Serwisu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli zgoda Użytkownika Serwisu internetowego wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Serwisu internetowego.
 5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Serwisu internetowego oraz Uczestnika Szkolenia w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów na organizację i przeprowadzenie Szkolenia, zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, dla celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Serwisu internetowego oraz Uczestnik Szkolenia ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika/Uczestnika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik/Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Serwisu internetowego/ Uczestnika nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikow/Uczestnikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników Serwisu internetowego/Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego, czy Uczestników Szkolenia osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika/Uczestnika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).
 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisu internetowego oraz Uczestników Szkoleń w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji i realizacji Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia (np. bankowi, firmie księgowej, firmie od której Organizator wynajmuje pomieszczenia na odbycie Szkolenia), Dane te nie będą udostępniane w innym celu niż wskazany w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody osoby, której dotyczą. Dane Użytkownika/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Strona Serwisu internetowego wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Serwisu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producentahttp://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej Strony Szkolenia w Serwisie internetowym. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Serwis internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Serwisie internetowym mogą służyć następującym celom:
 12. poprawa wydajności i optymalizacji działania Serwisu internetowego – pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Serwisie internetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;
 13. targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych – pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Serwisu internetowego do potrzeb Użytkownika;
 14. w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.
 15. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Serwisie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Serwisu internetowego.
 16. Pliki „cookies“ używane w Serwisie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając z Serwisu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
 17. Witryna internetowa koneser-zdrowia.pl może zawierać także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 18. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a jeśli Administrator danych osobowych posiada także adres email Użytkownika gdyż zapisał się on na subskrypcję newslettera – Użytkownik otrzyma informację o zmianach w Polityce drogą mailową.
 19. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 20. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, informacji jakie na dane na temat Użytkownika Serwisu internetowego posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza –  Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. wszelkie dane kontaktowe wskazane są w zakładce Kontakt w Serwisie internetowym.

 

Kraków, dnia 01.05.2019  roku

Share This