Szkolenia – regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przeprowadzanych przez firmę Elżbieta Kasztelaniec oraz warunki uczestnictwa w szkoleniu
  2. Administratorem niniejszego serwisu jest firma Elżbieta Kasztelaniec z siedzibą w Krakowie, Ul. Zgody 15, NIP 679 002 21 85, Regon 350913689
  3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
  4. Usługodawca – Elżbieta Kasztelaniec z siedzibą w Krakowie, Ul. Zgody 15, 31-217 Kraków., NIP 679 002 21 85
  5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, która korzysta z serwisu i/lub, która wykupiła usługi szkoleniowe
  6. Rachunek bankowy Usługodawcy – 95 1600 1013 0002 0011 6211 0001
  7. Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z usług szkoleniowych
  8. Materiały – wszelkie treści przekazywane Uczestnikowi/Usługobiorcy w dowolnej formie podczas szkolenia kursu
  9. Regulamin – niniejszy regulamin
  10. Serwis – serwis internetowy – koneser-zdrowia.pl 
  11. Administratorem danych osobowych jest firma Elżbieta Kasztelaniec
  12. Adresem email do korespondencji jest biuro@nona-polska.pl 
 2. Warunki zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych
  1. Sprzedaż usług szkoleniowych odbywa się za pośrednictwem strony koneser-zdrowia.pl poprzez zawarcie umowy na odległość, pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą
  2. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia na dane szkolenie/kurs tj, z chwilą wypełnienia formularza
  3. Zamówienie może być także złożone poprzez wysłanie wiadomości email, faksem, osobiście, poprzez serwis Facebook
  4. Usługobiorca oświadcza, ze znany jest mu przedmiot, zakres  oraz czas trwania szkolenia
Share This