Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ REZERWOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU WWW.KONESER-ZDROWIA.PL obowiązujący od dnia 01.01.2021 roku.

 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Pani Elżbieta Kasztelaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kasztelaniec pod adresem: ul. Zgody 15, 31-217 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Organizatora do CEiDG: Urząd Miasta Krakowa, NIP: 679-002-21-85, REGON 350913689, tel./fax 12 420 22 80, codziennie w godz. ……… – ….. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia jak za standardowe połączenie telefoniczne wg operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: elzbietakasztelaniec@koneser-zdrowia.pl;
 2. Serwis internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Organizatora w j.polskim pod adresem URL: kursy.koneser-zdrowia.pl umożliwiająca Rezerwację
  udziału w Szkoleniu w formie on-line i udział w takim Szkoleniu oraz zakup gotowego nagrania ze Szkoleniem;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zgłoszenia udziału w Szkoleniu za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 4. Uczestnik – skierowana przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu pełnoletnia osoba fizyczna, w przypadku gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna może ona być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Serwisu internetowego;
 6. Szkolenie – spotkanie mające w nazwie „szkolenie”, „kurs” warsztaty”, „seminarium” któremu Organizator nadaje taką rangę w ofercie lub na Stronie Szkolenia;
 7. Strona Szkolenia – pojedyncza podstrona w Serwisie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Szkolenia, tj. termin i temat Szkolenia, miejsce jego przeprowadzenia i szczegółowy program Szkolenia;
 8. Cena – cena brutto uczestnictwa w Szkoleniu umieszczona obok informacji o Szkoleniu na Stronie Szkolenia;
 9. Rezerwacja – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, wskazujące Szkolenie, w którym Zamawiający deklaruje udział, złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Umowa – zawarta przez Organizatora i zamawiającego umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie danego Szkolenia, zawarta przy użyciu Serwisu internetowego;
 12. Konto – narzędzie dostępne w systemie Serwisu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające Zamawiającemu składanie Rezerwacji na Szkolenia, zakup Szkolenia oraz udział Szkoleniach w formie on-line, przeglądanie historii zarezerwowanych Szkoleń, zmianę Hasła;
 13.  Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 14. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie internetowym;
 15. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego
 16. Konsument – Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowy związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);
 18. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123)
 20. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 21. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Rezerwacji Szkolenia oferowane w Serwisie internetowym i realizacja Szkoleń odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Szkoleń objętych promocją w zakresie Ceny za udział w Szkoleniu jest ograniczona. Zapisywanie na Szkolenia odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania miejsc. Promocje oferowane w Serwisie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w Serwisie internetowym.
 3. Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące Cen udziału w Szkoleniu) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane na stronie Serwisu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego lub strony elzbietakasztelaniec.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.
 6. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać w Serwisie internetowym treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Organizatora, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 7. W celu korzystania ze Serwisu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
 8. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;
 9. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
 10. aktywne konto e-mail.
 11. Bezpośredni kontakt z Organizatorem jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Organizatora podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Serwisu internetowego w zakładce
 12. organizator informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, REZERWACJA SZKOLENIA:

 

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania Rezerwacji poszczególnych Szkoleń, zakupu Szkoleń oferowanych w Serwisie internetowym oraz usługi przypomnienia Hasła do Konta. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji polegającej na podaniu adresu email oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie woli dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Rejestracja Konta jest wymagana w celu dokonania Rezerwacji udziału w Szkoleniu on-line oraz udziału w takim Szkoleniu, jak i odtworzenia zarejestrowanego Szkolenia. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik może w każdej chwili zmienić dotychczasowe Hasło na nowe, logując się na swoje Konto. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Organizatorowi. Zamawiający może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie internetowym. Konto jest niezbywalne, Zamawiającemu nie wolno korzystać z Kont innych osób oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się z Organizatorem może w każdej chwili zrezygnować z Konta.
4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Rezerwacji, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14- dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu internetowego,
b.  działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Organizator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
d. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
e.  Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e- mail: szkolenia@koneser-zdrowia.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub emaila oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Organizatora rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową.
9. Dokonywanie Rezerwacji, zakup Szkolenia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
10. Aby dokonać Rezerwacji lub zakupu Szkolenia poprzez Serwis internetowy Użytkownik proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. rejestracja Konta lub zalogowanie się na Konto,
b. wybór Szkolenia, a następnie dokonanie wyboru innych dostępnych parametrów Szkolenia, o ile są dostępne do wyboru
b. wskazanie danych osobowych Zamawiającego: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego i adres email,
c. wpisanie ewentualnych uwag skierowanych do Organizatora, wskazanie woli otrzymywania faktur VAT – wówczas należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury,
d. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, a w celu zakończenia dokonywania Rezerwacji lub zakupu Szkolenia dokonanie płatności przelewem lub wybranym przez Użytkownika sposobem płatności, jaki umożliwia system płatności elektronicznych dotpay.
11. Dokonanie Rezerwacji i złożenie zakupu stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Organizatorowi co do zawarcia Umowy zgodnie z treścią Regulaminu.
12. Zamawiający otrzymuje od Organizatora:
a. potwierdzenie zakupu tj. wiadomość mailowa o temacie „Dokonałeś zakupu” automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca m.in. szczegółowy opis zakupionego Szkolenia, dane Zamawiającego,
b. potwierdzenie zawarcia Umowy, tj. wiadomość z potwierdzeniem dokonania płatności za Szkolenie, na wskazany przez Zamawiającego w Rezerwacji adres poczty e-mail. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy, a Umowa ta zawierana jest w j. polskim.

13. Potwierdzenie zawarcia Umowy wysyłane jest niezwłocznie z systemu płatności elektronicznych, zaś w przypadku płatności przelewem wysyłane jest przez Organizatora najpóźniej w ciągu  2 Dni roboczych po wpływie na rachunek bankowy Organizatora Ceny oraz w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji. Zapłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora: BGŻ BNP Paribas 95 1600 1013 0002 0011 6211 0001. Za dostęp do nagranego Szkolenia czyli do pliku zawierającego treści cyfrowe możliwa jest jedynie przedpłata Ceny za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych). Po dokonaniu płatności Zamawiający otrzymuje informację mailową potwierdzającą zawarcie Umowy wraz z linkiem do Szkolenia w formie on-line.
14. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Szkolenie on-line zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego dotpay, gdzie po wybraniu dostępnych metod płatności otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Organizatora. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Serwisu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61- 860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.   krajowa instytucja
płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych . Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Dotpay Sp. z o.o., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych
15. Zgodnie z art. 38. pkt. 1) Ustawy konsumenckiej Organizator informuje, że dokonując Rezerwacji Szkolenia w formie on-line Zamówienie Zamawiający będący Konsumentem potwierdza, iż został poinformowany przez Organizatora przed rozpoczęciem Szkolenia/udostępnieniem zarejestrowanego wcześniej Szkolenia, że po rozpoczęciu Szkolenia/udostępnieniu mu wcześniej rejestrowanego Szkolenia utraci on prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą również Konsumenta – Przedsiębiorcy.
16. Zgodnie z art. 38. pkt. 13) Ustawy konsumenckiej, Organizator informuje, że Zamawiającemu będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest zakup dostępu do nagrania Szkolenia, tj. w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą również Konsumenta – Przedsiębiorcy.

 

ROZDZIAŁ IV –   UCZESTNICTWO W SZKOLENIU, REALIZACJA UMOWY:

1. Organizator oczekuje na opłacenie Rezerwacji, Szkolenia w terminie 3 dni od Rezerwacji, zakupu Szkolenia, po upływie tego terminie Rezerwacje są anulowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z dowolnego powodu. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator poinformuje Zamawiającego telefonicznie na nr wskazany w Rezerwacji lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w Rezerwacji.
3. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia Zamawiającemu, ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zwrot Ceny za Szkolenie w wartości nominalnej uregulowanej za Szkolenie przed terminem Szkolenia. W przypadku płatności elektronicznych, zwrot Ceny nastąpi w taki sam sposób jak zapłata za Szkolenie.
4.Uczestnik w trakcie Szkolenia on-line proszony jest o stosowanie się do wskazówek i uwag prowadzącego Szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza przepisy prawa, porządek lub zachowuje się w sposób uniemożliwiający lub utrudniający udział w Szkoleniu innym Uczestnikom.
5. Uczestnik Szkolenia, bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora, nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu Szkolenia on-line.
6. Po zakończeniu Szkolenia on-line każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu. Dokument w
formacie pdf. zostanie przesłany drogą mailową.
7. Plik z nagranym Szkoleniem można odtworzyć po uiszczeniu Ceny i zalogowaniu się do Konta.
8.Jeśli Zamawiający w trakcie Rezerwacji zażyczył sobie otrzymania faktury jest ona przesyłana drogą mailową w postaci pliku w formacie .pdf na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, o której mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy.

ROZDZIAŁ V – REKLAMACJE:
1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji dot. świadczonych przez Organizatora na podstawie Umowy usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia Szkolenia.
2. Zamawiający może złożyć reklamację do Organizatora przesyłając ją drogą e- mailową na adres poczty elektronicznej: szkolenia@koneser-zdrowia.pl lub listownie na adres  organizatora.
3. Zamawiający, składając do Organizatora reklamację proszony jest, w celu  sprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa i data Szkolenia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie reklamacji i żądania reklamującego.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Organizatora.
5. Organizator informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Organizatora, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31- 752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl  Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej
pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ VI – DANE OSOBOWE:
1. Użytkownik dokonując Rezerwacji w Serwisie internetowym, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się z Organizatorem, przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).
2. W przypadku dokonania Rezerwacji oraz kontaktu z Organizatorem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dokonanie Rezerwacji i wykonanie Umowy oraz umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy na organizacje i przeprowadzenie Szkolenia, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu internetowego, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit.
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji i realizacji Umowy na organizację i przeprowadzenie Szkolenia (np. bankowi, firmie księgowej, operatorowi
płatności elektronicznych). Dane te nie będą udostępniane w innym celu niż wskazany w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody osoby, której dotyczą. Dane Użytkownika/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ VII – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Zamawiającego. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Zamawiającego są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Organizatora jak i Zamawiającego w umowie zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego, zmiana zasad przeprowadzania Szkoleń). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Serwisu internetowego). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia Umowy. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta lub dane firmowe Konsumenta- Przedsiębiorcy

…………………………………………….

adres zamieszkania/adres działalności Konsumenta- Przedsiębiorcy

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

Nazwa i termin Szkolenia

 

Elżbieta Kasztelaniec …………………,

email: elzbietakasztelaniec@koneser-zdrowia.pl

 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy na organizację i przeprowadzenie następującego Szkolenia ………………………………………………………………………………………………………………………………….……

 

Umowa została zawarta z Elżbietą Kasztelaniec w dniu ………….. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..……………………………………. ………………………………..Data i podpis odstępującego od umowy sprzedaży (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Organizatora w wersji papierowej)

Share This